Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  53
 Hôm qua:  89
 Tuần trước:  1336
 Tháng trước:  3734
 Tất cả:  620706

Cách làm báo cáo thuế

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng theo phương pháp GTGT và phương pháp trực tiếp...

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

    -  Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008
    -  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.
    - Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
    - Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

1. Cách làm báo cáo thuế theo phương pháp GTGT :

Sau khi các bạn chọn tờ khai GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT màn hình sẽ hiện ra:

Cách làm báo cáo thuế
 
Hướng dẫn nhập dữ liệu trên tờ khai thuế GTGT:

Phần thông tin chung: trên màn hình chi tiết sẽ lấy dữ liệu được kê khai trong chức năng "Thông tin doanh nghiệp" và hiển thị các thông tin sau:

+ Tên tờ khai, Kỳ tính thuế, Mã số thuế, Người nộp thuế, Mã số thuế của Đại lý, Tên Đại lý thuế.

Phần Thông tin chi tiết

Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định (số 0), riêng chỉ tiêu số [21] mặc định là trắng.

Chi tiết chỉ tiêu cần nhập:

+ Nhập các chỉ tiêu [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [37], [38], [39], [40b], [42] dạng số.

Chi tiết chỉ tiêu ứng dụng tự tính:

+ Chỉ tiêu [21]: Nếu bạn lựa chọn “Không phát sinh hoạt  động mua bán trong kỳ” thì ứng dụng sẽ khóa không cho kê khai các chỉ tiêu từ[23] đến [35]. Nếu các chỉ tiêu này  đã kê khai thì ứng dụng đưa ra thông báo:

 “Các số liệu đã có trong các chỉ tiêu phát sinh trong kỳ sẽ bị xóa bằng 0. Bạn có đồng ý không?”.

 Nếu bạn chọn “Có” thì ứng dụng thực hiện khóa các chỉ tiêu này và  đặt lại giá trị bằng 0, nếu bạn chọn “Không” thì ứng dụng sẽ quay lại màn hình kê khai và cho phép bạn kê khai tiếp các chỉ tiêu này.

+  Chỉ tiêu số[22]: Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]  được lấy từ chỉ tiêu [43] của kỳ trước chuyển sang, có thể sửa, nếu sửa khác với chỉ tiêu [43] của kỳ trước thì có cảnh báo và vẫn cho phép in tờ khai. Nếu không có tờ khai kỳ trước thì ứng dụng để giá trị mặc định bằng 0 và cho phép bạn nhập giá trị.

+ Chỉ tiêu [23]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT thì chỉ tiêu [23] = Tổng cột (8) của dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên bảng kê 01-2/GTGT

+ Chỉ tiêu [24]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT thì chỉ tiêu [24] = Tổng cột (10) của dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên bảng kê 01-2/GTGT

+ Chỉ tiêu [25]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT và 01_4A/GTGT Thì chỉ tiêu này sẽ được tính bằng tổng của cột (10) dòng 1 (Thuế GTGT của Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT  đủ  điều kiện khấu trừ thuế) trên bảng kê 01- 2/GTGT + Dòng 5 phần B trên bảng kê 01-4A/GTGT + Dòng 7 phần B trên bảng kê 01-4B/GTGT, có thể sửa. Nếu trong trường hợp không có phụ lục thì chỉ tiêu [25] NNT tự nhập.

+ Chỉ tiêu [26]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 1 (Tổng hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.

+ Chỉ tiêu [27] = [29] + [30] + [32]

+ Chỉ tiêu [28] = [31] + [33]

+ Chỉ tiêu [29]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 2 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.

+ Chỉ tiêu [30]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 3 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.

+ Chỉ tiêu [31]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ Tổng cột (9) dòng 3 trên bảng kê 01_1/GTGT, có thể sửa nhưng không được vượt quá ngưỡng Min (0,01% và 100 000)

+ Chỉ tiêu [32]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 4 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.

+ Chỉ tiêu [33]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ Tổng cột (9) dòng 4 trên bảng kê 01_1/GTGT, có thể sửa nhưng không được vượt quá ngưỡng Min(0,01% và 100 000 )

+ Chỉ tiêu [34] : [34] = [26] + [27] và không được sửa

+  Chỉ tiêu [35] = [35] = [28] và không được sửa

+ Chỉ tiêu [36] : Được tính theo công thức [36] = [35] - [25] và không được sửa

+ Chỉ tiêu [39]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_5/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ dòng Tổng cộng số tiền thuế  đã nộp trên bảng kê 01-5/GTGT

+ Chỉ tiêu [40a]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0 thì [40a] = 0

+  Chỉ tiêu [40b]: NNT tự nhập bằng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai 02/GTGT, kiểm tra [40b] <= [40a]

+ Chỉ tiêu [40]: Được tính theo công thức [40] = [40a] – [40b]

+ Chỉ tiêu [41]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] < 0 thì [41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [41] = 0

+  Chỉ tiêu [43]:  Được tính theo công thức [43] = [41] –[42], Không  được sửa chỉ tiêu này. Chỉ tiêu này sẽ được chuyển lên chỉ tiêu [11] của kỳ tính thuế tiếp theo liền kề

+ Đối với kỳ kê khai tháng 4, 5, 6 /2013 nếu NNT thuộc đối tượng được gia hạn thì check vào ô “ Gia hạn” và lựa chọn lý do  được gia hạn trong combobox “Lý do gia hạn”.

2. Cách làm báo cáo thuế theo phương pháp trực tiếp  :

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT

Cách lập tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu :

Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện lưu giữ đủ hoá đơn, chứng từ bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng không có đủ hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ đầu vào nên không xác định được giá trị gia tăng trong kỳ thì áp dụng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

 

Cách làm báo cáo thuếCăn cứ lập tờ khai

NNT căn cứ vào hoá đơn, chứng từ bán HHDV trong kỳ và sổ sách kế toán để lập tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

Cách lập cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu “Tổng doanh thu HHDV bản ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT phản ánh tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế. Cơ sở kinh doanh phải ghi riêng tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT theo từng loại thuế suất thuế GTGT.

Chỉ tiêu này chi tiết theo nhóm ngành nghề thuộc danh mục nhóm ngành nghề, mỗi dòng chỉ một ngành nghề duy nhất, không được trùng.

- Chỉ tiêu [21]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 0% và không chịu thuế.

- Chỉ tiêu [22]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 5%.

- Chỉ tiêu [23]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 10%.

Dòng chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT trên doanh thu”:

Chỉ tiêu “Tỷ ỉệ GTGT trên doanh thu” là tỷ lệ (%) do cơ quan thuế ấn định. NNT căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế về tỷ lệ % GTGT trên doanh thu đối với từng loại ngành nghề, HHDV để ghi vào chỉ tiêu này.

- Chỉ tiêu [24] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 0% và không chịu thuế.

- Chỉ tiêu [25] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 5%.

- Chỉ tiêu [26] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 10%.

Dòng chỉ tiêu “Tổng GTGT phát sinh trong kỳ”:

Chỉ tiêu “Tổng GTGTphát sinh trong kỳ” phản ánh GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ được xác định bằng tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT nhân (x) với tỷ lệ GTGT trên doanh thu. NNT phải ghi GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu [27] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 0% và không chịu thuế

Chỉ tiêu [27] 1 Chỉ tiêu [21] X Chỉ tiêu [24]

- Chỉ tiêu [28] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 5%:

Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [22] X Chỉ tiêu [25]

- Chỉ tiêu [29]: ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 10%

Chi tiêu [29] = Chi tiêu [23] X Chỉ tiêu [26]

Dòng chỉ tiêu “Tổng thuế GTGT phải nộp”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp” được ghi riêng theo từng loại thuế suất, Trong đó:

- Chỉ tiêu [30] = Chỉ tiêu [27] X 0%

- Chỉ tiêu [31] = Chỉ tiêu [28] X 5%

- Chỉ tiêu [32] = Chỉ tiêu [29] X 10%

Chỉ tiêu [33] “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu [33] = Chỉ tiêu [21] 1 Chỉ tiêu [22] I Chỉ tiêu [23]

Chỉ tiêu [34] “Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ”:

Chỉ tiêu [34]= Chỉ tiêu [30]+ Chỉ tiêu [31]+ Chỉ tiêu [32]
 

Hãy share để mọi người cùng biết:


Back Trở lại      Print In      Đã xem Số lần xem: 6873
Thông tin liên hệ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI 
Địa chỉ: 441/114 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân,Tp.HCM
Điện thoại: 0909.049.357
Email : dichvuketoantrongoi.vn@gmail.com
Website: www.dichvuketoantrongoi.vn

Chia sẻ cho bạn bè :
Liên kết với chúng tôi

© Copyright 2014 www.dichvuketoantrongoi.vn, all rights reserved.