Dịch vụ báo cáo thuế GTGT

Dịch vụ báo cáo thuế GTGT

Dịch vụ báo cáo thuế là dịch vụ được thực hiện định kỳ, nhằm báo cáo cho cơ quan thuế biết được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, theo các quy định của pháp luật thuế hiện hành. Việc lập báo cáo thuế dựa trên số liệu của hóa đơn thuế GTGT mà doanh nghiệp cung cấp, hiện tại có 2 hình thức báo cáo thuế GTGT là báo cáo thuế GTGT theo tháng và báo cáo thuế GTGT theo quý

Đối tượng khai thuế GTGT theo quý: Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Tổng cục Thuế dẫn chứng trường hợp cụ thể như sau: Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Về thời kỳ khai thuế theo quý, Tổng cục Thuế cho biết, việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm

Các nội dung tư vấn và công việc cần thực hiện

-   Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.

-  Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn - chứng từ.

-  Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.

-  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Dịch vụ báo cáo thuế GTGT© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn