Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế: Quy định về Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế: Quy định về Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Người nộp thuế có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thực hiện khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh, hoặc khai quyết toán năm. Đây là nội dung tại dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính xây dựng

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế TNDN

Theo dự thảo, đối với người nộp thuế có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TNDN đã đăng ký thuế tại nơi có trụ sở chính, thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nộp thuế có trụ sở chính, thì người nộp thuế khai thuế TNDN tập trung cả phần phát sinh của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Nếu người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nộp thuế có trụ sở chính, thì người nộp thuế khai tập trung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tính thuế, phân bổ số thuế TNDN phát sinh phải nộp (nếu có) cho từng địa bàn cấp tỉnh, nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN, thì phải xác định riêng thu nhập tính thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi để tính, nộp thuế TNDN phát sinh của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và không tính phân bổ số thuế TNDN được ưu đãi cho các địa phương khác.

Cũng theo dự thảo nghị định, trường hợp người nộp thuế có nhà máy sản xuất thủy điện nằm chung trên các địa bàn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì người nộp thuế khai thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất thủy điện phát sinh từ nhà máy thủy điện này với cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và phải xác định số thuế TNDN phải nộp (nếu có) đối với hoạt động sản xuất thủy điện phát sinh từ nhà máy thủy điện cho từng địa bàn được hưởng nguồn thu NSNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nếu người nộp thuế là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, thì từng đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó, thì đơn vị thành viên khai thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh khác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Có thể khai theo từng lần phát sinh, hoặc khai theo năm

Cũng theo nội dung dự thảo, việc khai thuế TNDN có thể thực hiện theo hai hình thức là khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm, hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động.

Khai từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Về hồ sơ khai thuế TNDN đối với người nộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TNDN bao gồm: Tờ khai thuế TNDN đối với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm, hoặc quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động, bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp doanh thu - chi phí, hoặc Tờ khai thuế TNDN đối với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu.

Kèm theo Tờ khai là báo cáo thỏa thuận trước về giá tính thuế (APA) thường niên và các thông tin thuyết minh kèm theo; báo cáo tài chính năm (trừ trường hợp doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán và tổ chức tính thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu); trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế TNDN.

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài không thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài), thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định của Luật thuế TNDN nộp hồ sơ khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân khai thay, nộp thay.

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài, không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai, nộp thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định của Luật thuế TNDN nộp hồ sơ khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức khai thay, nộp thay.

Việc khai thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài là loại khai theo từng lần phát sinh.

Hồ sơ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài, bao gồm: Tờ khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn; bản chụp hợp đồng chuyển nhượng, bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền, bản chụp chứng nhận vốn góp, chứng từ gốc của các khoản chi phí (nếu có)./.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế: Quy định về Khai thuế thu nhập doanh nghiệp© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn