kế toán doanh thu

kế toán doanh thu

Các khoản doanh thu , thu nhập trong doanh nghiệp bao gồm :

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( TK 511 )

- Doanh thu hoạt động tài chính ( TK 515 )

- Thu nhập khác ( TK 711)

Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - tài khoản 511

Tài khoản sử dụng:

Tài khoản 511: “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

Chi tiết theo từng loại hình kinh doanh

TK 5111 : Doanh thu bán hàng

TK 5112 : Doanh thu vận chuyển

………

a, Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong 1 kỳ kế toán

b, Kết cấu Tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 

Bên Nợ:

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán;

- Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp;

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ;

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ;

- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ;

- Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.

c, Các nghiệp vụ phát sinh

Bán hàng kế toán doanh thu ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 3331

Nợ TK 632

Có TK 156

Doanh thu của dịch vụ: Như nhà hàng, văn phòng luật, cắt tóc, gội đầu…. là những doanh nghiệp không kinh doanh hàng hoá

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 3331

Nợ TK 632

Có TK 154

Hạch toán doanh thu tài chính - tài khoản 515

a, Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh Doanh thu lãi tiền vay tiền bán bản quyền, tiền cổ tức, lợi nhuận được chia và các doanh thu hoạt động tài chính khác. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

b, Kết cấu:

Bên Nợ:

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang Tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết;

- Chiết khấu thanh toán được hưởng;

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh;

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh khi bán ngoại tệ;

- Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mực tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh;

- Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) đã hoàn thành đầu tư vào doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.

c, Các nghiệp vụ phát sinh:

+ Được chia lãi cổ tức ( trước thuế )

Nợ TK 111, 112, 221

Có TK 515

+ Phất sinh lãi tiền gửi ( đầu tư)

Nợ TK 112

Có TK 515

+ Tiền thưởng chuyển khoản trong thanh toán

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 515

+ Lãi tỷ giá trong thanh toán

Nợ TK 331

Có TK 515

Có TK 1112

+ Kết chuyển sang TK 911

Nợ TK 515

Hạch toán thu nhập khác - tài khoản 711

1, Nội dung: Tài khoản này phản ánh tất cả các khoản thu nhập khác của DN từ nhượng bán đến chênh lệch đánh giá lại mà có lãi từ tiền thu được do vi phạm hợp đồng, nợ khó đòi đã xử lý khoá sổ hoặc các khoản nợ phỉa trả mà không xác định được chủ và các khoản quà tặng, quá biếu.

2, Kết cấu tài khoản 711

Bên Nợ:

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.

Lưu ý: Khi thực hành đối với nghiệp vụ bán hàng

Phải có 2 bút toán chuyển từ tài khoản 131 -> 111 hoặc 112

Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK 3331

Nợ TK 111, 112

Có TK 131

kế toán doanh thu© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn