Quyết toán thuế TNDN

Quyết toán thuế TNDN

QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ

1.   Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

2.   Thu thập thông tin về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ.

3.    Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

4.    Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.

5.    Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp.

6.    Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển.

7.    Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định.

8.    Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp.

9.    Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.

10.    Lập các báo cáo quyết toán thuế.

11.    Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

12.    Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.

Quyết toán thuế TNDN© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn